INSIGHT FÒRUM DE MÀRQUETING

Continguts del programa

BLOC 1: MANAGEMENT I MÀRQUETING

Del màrqueting tradicional al màrqueting 2.0 (12 hores)
El pas del màrqueting tradicional al màrqueting digital és un dels reptes més importants que han d’afrontar les empreses del segle XXI. En aquestes sessions es tractarà l’evolució que ha experimentat el màrqueting en els darrers anys i quines són les claus del màrqueting 2.0. S’explorarà la manera de gestionar i utilitzar eficientment les xarxes socials i totes les possibilitats que ofereix internet per arribar millor als clients, persuadir-los i aconseguir incrementar la rendibilitat del negoci.
Oriol Brutau

La planificació estratègica (8 hores)
La planificació estratègica és una eina important d’anàlisi per fixar els objectius empresarials i definir els camins més adequats per aconseguir-los. En situacions de crisi com la que estem vivint, calen importants dosis de creativitat i d’innovació per encarar el futur de manera positiva. Les noves tecnologies ofereixen moltes possibilitats però és necessari saber la manera d’utilitzar-les per treure’n el màxim rendiment. En aquesta sessió s’abordarà com utilitzar la planificació estratègica per integrar els objectius d’un negoci amb les campanyes de comunicació en tots els seus àmbits. També s’explicaran les funcions del planner i el paper del client com a part activa del procés per optimitzar els resultats de l’empresa.
Judith Badia i Sònia Barahona

Principis del management 2.0 (8 hores)
Els canvis tecnològics i socials estan generant un nou paradigma del management i de la manera que tenen les empreses per crear valor. El management 2.0 s’està convertint en el motor d’innovació de moltes organitzacions i està originant noves formes de treballar, de comunicar-se i de col.laborar. Durant les sessions s’exposaran els fonaments del management 2.0 i els mitjans de què disposen les empreses per implementar-lo i millorar la gestió i els beneficis de l’organització.
Oriol Brutau i Albert Rof

La innovació empresarial (8 hores)
En un context econòmic difícil com l’actual, la innovació s’ha convertit en una peça clau per ser competitius. Implementar un model de gestió de la innovació en el desenvolupament de productes i/o processos és bàsic per poder gaudir d’un avantatge competitiu i cal fer-ho coneixent els avantatges que ens proporcionen els entorns digitals. Aquest model ha de donar resposta a una estratègia i a uns objectius de retorn de la inversió que neixin de la direcció general. En aquesta sessió s’explicarà quines són les condicions indispensables per dur a terme una estratègia empresarial basada en la innovació, quines són les diferents fórmules d’innovació per millorar la gestió i reduir els costos i com aprofitar els recursos interns per minimitzar les despeses en R+D.
Judith Badia i Albert Buscató

Com dissenyar una estratègia de màrqueting eficient (8 hores)
Concebre estratègies de màrqueting adequades als objectius generals del negoci és fonamental per assegurar l’èxit empresarial. Per aconseguir-lo, és necessari conèixer quins són els processos i les tècniques per identificar la situació actual de l’empresa, quins recursos tecnològics es poden utilitzar, quins són els factors de l’entorn que influeixen directament en la seva activitat i les diferents alternatives estratègiques que l’ajudaran a complir els objectius fixats. En aquesta sessió s’exposarà com realitzar l’anàlisi previ, com avaluar i seleccionar la millor estratègia de màrqueting i com implementar-la.
Judith Badia i César Duch

Vendre en entorns adversos (8 hores)
L’aparició de noves tecnologies, els canvis en els gustos dels consumidors, la globalització i la falta de demanda són algunes de les causes que poden provocar un descens de les vendes. Aquesta situació desfavorable es pot veure agreujada per un entorn de crisi econòmica com el que estem vivint i fa més difícil la supervivència de les empreses i la generació de beneficis. En aquesta sessió s’explorarà com trobar noves oportunitats de negoci, arribar a nous mercats i accedir a nous públics. En definitiva, es donarà a conèixer la manera de revitalitzar un negoci marcat per una tendència negativa i s’apuntaran diferents fórmules per convertir amenaces en oportunitats de negoci interessants.
David Galve i Antoni Buira

La gestió dels valors corporatius empresarials (8 hores)
Els valors corporatius representen actualment un element molt important en l’estratègia empresarial de moltes organitzacions. La petita i mitjana empresa també ha d’anar adaptant progressivament en les seves polítiques de gestió diverses iniciatives per fomentar valors socials i ambientals i integrar-los en el seu model de negoci. En aquesta sessió s’explorarà com compaginar els objectius econòmics de l’empresa amb finalitats socials i mediambientals i com desenvolupar un pla que els integri tots i aporti beneficis a l’organització.
Judith Badia i Joan Fàbrega

L’estratègia de comunicació: com plantejar-la (12 hores)
En un mercat altament competitiu com l’actual les empreses cada cop s’han d’esforçar més per diferenciar-se dels competidors i posicionar-se a la ment dels seus clients. Arribar amb eficàcia als públics és un factor clau per assolir amb èxit els objectius empresarials. El coneixement i l’aplicació de les eines de la comunicació són vitals perquè les empreses puguin transmetre els seus valors a través dels seus productes i serveis. La sessió pretén descobrir les estratègies i tècniques que les empreses poden fer servir per gestionar aquesta comunicació i la metodologia que cal seguir per elaborar una estratègia de comunicació coherent amb l’estratègia empresarial.
Santiago Jordán, Xesco Serrano i Ramon Martin

El pla de màrqueting (4 hores)
Elaborar un bon pla de màrqueting és clau per millorar la rendibilitat de qualsevol negoci i maximitzar els beneficis. A través d’aquest document les empreses relacionen els seus objectius amb les estratègies i els plans d’acció que cal dur a terme. Per això, és fonamental conèixer quins són els seus continguts, quines són les fases que cal seguir a l’hora de desenvolupar-lo i com implementar-lo per aconseguir els objectius fixats. En aquesta sessió s’explicarà què cal fer per elaborar un pla de màrqueting des de la recollida d’informació fins a l’execució final.
Judith Badia

BLOC 2: HABILITATS I COMPETÈNCIES

Lideratge i motivació d’equips de treball (8 hores)
En un entorn professional tan competitiu com l’actual, el domini de les habilitats del lideratge i la capacitat per motivar equips de treball s’ha convertit en una de les claus de l’èxit empresarial. La difícil situació ecòmica per la que estem passant obliga a les empreses més que mai, a optimitzar els seus recursos i molt especialment el seu capital humà. Aquesta sessió pretén donar una visió clara i pràctica de les habilitats i tècniques del lideratge en la gestió d’equips de treball i les seves repercussions en la millora de la rendibilitat.
Lluís Pastor

Com realitzar presentacions efectives (8 hores)
En el món dels negocis, el domini de les anomenades tècniques de persuassió és cada cop més important. En determinades circumstàncies, el coneixement de les eines per influenciar a la nostra audiència és un mecanisme bàsic per a l’obtenció de resultats.
La sessió pretén ensenyar quines són les tècniques que cal dominar per aconseguir fer bones presentacions: estil, dicció, estructura, anàlisi de l’audiència, utilització de materials de recolzament, domini del torn de preguntes, etc.
Es tracta de saber per què certes tècniques sempre donen bons resultats i practicar-les.
Ferran Ramon-Cortés

La gestió del temps: tècniques per optimitzar-la (8 hores)
La nostra societat, tot i el gran desenvolupament tecnològic i científic que ha experimentat en les últimes dècades, ha oblidat educar-nos en l’ús del temps. El temps és igual per a tots, però és l’ús que en fem el que marca la diferència entre els qui triomfen assolint els seus objectius i els qui es lamenten de la manca de temps. La falta de previsió, planificació i programació dificulta poder assolir els objectius. La sessió pretén proporcionar les tècniques necessàries per optimitzar la gestió del temps i aconseguir augmentar-ne la rendibilitat.
Iñaki Bustínduy

Tècniques de negociació (8 hores)
Conèixer les tècniques i les millors estratègies per arribar a acords favorables per ambdues parts és essencial per a qualsevol empresa independentment de la seva dimensió. En la sessió es tractarà quin és el procés per dur a terme una bona negociació, quines fases cal seguir i quines habilitats cal desenvolupar per obtenir bons acords.
Ferran Ramon-Cortés

La gestió dels conflictes a l’empresa (8 hores)
El conflicte és una conseqüència natural de la interacció entre persones que treballen juntes en tasques que els hi exigeixen cooperació. Un bon equip de treball ha de ser capaç de gestionar aquestes diferències per trobar solucions bones i innovadores. En la sessió s’explicarà com abordar conflictes i situacions de crisi en l’àmbit empresarial de manera eficient. També es tractaran les habilitats personals que cal posar en pràctica per resoldre desacords i fomentar l’estabilitat i la confiança d’equips de treball.
Ferran Ramon-Cortés

BLOC 3: EMPRENEDORIA

Emprenedoria (8 hores)
La creació de noves empreses és sens dubte un dels motors més importants per reactivar l’economia i està esdevenint una de les claus per afrontar amb èxit el futur tant del col·lectiu com l’individual o familiar. En aquest mòdul es tractarà com identificar les bones idees de negoci, quins són els processos necessaris per crear una empresa, quins coneixements de màrqueting cal aplicar i com planificar adequadament els recursos humans, econòmics i materials que l’empresa requereix.
Volem proporcionar un marc conceptual i eines per detectar i analitzar idees innovadores, aconseguint convertir-les en realitats d’èxit.
Explicarem el Pla de Negoci com a eina fonamental de la direcció. Reflexionarem sobre l’aplicació d’aquestes eines en l’entorn de treball, bé sigui com a promotors o líders de projectes o iniciatives o com a avaluadors dels mateixos. Desenvoluparem tècniques i pràctiques per a la presentació eficaç del pla d’empresa.
Joan Riera i Anna Pérez

Finances per a “no financers” (8 hores)
La sessió pretén facilitar una visió integrada dels conceptes i instruments de la comptabilitat i finances fonamentals per l’anàlisi, planificació i control de les activitats i resultats de la gestió empresarial:
Introducció a la comptabilitat: conceptes bàsics. El Compte de Resultats. El Balanç de Situació. La Gestió de la Tresoreria. El Pressupost: preparació i seguiment. Anàlisi del cost-benefici (comptabilitat de costos). Les Fonts de Finançament i l’efecte d’apalancament. Anàlisi de Rendibilitat
Marcos Carbonell

Dret de la comunicació i de l’empresa (8 hores)
Com a òrgan de govern, en un entorn de força legislació, d’intensitat comunicativa i de permanent relació contractual amb proveïdors, empleats, socis i consumidors, el dret de l’empresa i de la comunicació són aspectes a tenir en compte en el disseny de productes i serveis de qualsevol naturalesa, també en qualsevol plantejament o proposta d’emprenedoria.
En aquest mòdul veurem tots els aspectes relacionats amb patents i marques, dominis d’Internet, drets d’autor, comunicació i publicitat, drets audiovisuals & TV format, competència deslleial , protecció de dades, i-business.
Josep Maria Roura i Miquel Genís

Banca. Aspectes clau (8 hores)
Comprendre els principis bàsics i les claus de les finances i l’economia tant en el procés d’anàlisi i presa de decisions com en el de la gestió i planificació. La relació amb la banca, el capital privat i els inversors externs són clau per emprendre una empresa d’èxit.
En una sessió amena, efectiva i participativa, veurem i comprendrem l’entorn econòmic i el sistema financer. Anàlisi d’estats financers. Productes bancaris clàssics. Anàlisi de risc. Mercats financers: Productes i mercats, operacions borsàries, tècniques d’anàlisi.
Toni Teran